سبکهای نقاشی

Posted by
سبک‌های نقاشی می‌توانند با روشهای بکارگیری یا با توجه به جنبش هنری که بیشترین تطبیق را با مشخصات غالب و حاکمی که نقاشی نشان می‌دهد دارند، مشخص شوند.
تابلو نقاشی مونالیزا که به لبخند ژوکوند نیز شهرت دارد، نام یکی از معروف‌ترین تابلوهای نقاشی لئوناردو دا وینچی هنرمند مشهور ایتالیایی است
کشف رازهای نقاشی های داوینچی
مهمترین نکات در چیدمان تابلوها با ابعاد و سبکهای مختلف را در اینجا بخوانید