مجموعه‌های 5تایی تابلو

این مجموعه‌ها شامل 5عدد تابلو میباشد.

2عدد تابلو در ابعاد 50*70 سانتیمتر

3عدد تابلو در ابعاد 30*40 سانتیمتر

کل ابعاد مجموعه هنگام نصب با احتساب 5 سانتیمتر فاصله بین هر تابلو حدودا 190 سانتیمتر طول و با ارتفاع حدودا 90 سانتیمتر میباشد

فیلترهای فعال