تفاوت چاپ عکس ما با دیگران

عکس شما برروی کاغذ عکاسی (کاغذ حساس به نور ) توسط دستگاههای مخصوص چاپ عکس توسط فعل و انفعالات شیمیایی در شرایطی خاص چاپ می گردد ، یا بهتر است به زبان خیلی ساده بگویم که عکس شما برروی کاغذ حک میشود و نقش میبندد.

مراحل چاپ عکس در مجموعه بهارنارنج ، بسیار متفاوت با دیگرمراکز است ، زیرا دراین مجتمع عکس پرینت نخواهد شد ! عکس شما برروی کاغذ عکاسی (کاغذ حساس به نور ) توسط دستگاههای مخصوص چاپ عکس که به منظور استفاده در لابراتوار های چاپ عکس طراحی و ساخته شده اند ، توسط فعل و انفعالات شیمیایی در شرایطی خاص چاپ می گردد ، یا بهتر است به زبان خیلی ساده بگویم که عکس شما برروی کاغذ حک میشود و نقش میبندد.